661 85 74 82 borjabailach@reicaz.com / C/DON JAIME N.7 PRIMERA PLANTA/ ZARAGOZA